Informacja o ochronie prywatności danych ze strony internetowej.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności danych stosuje się ogólnie do wszystkich stron internetowych obsługiwanych przez Lys Fusion Poland Sp. z o.o. oraz jej jednostki biznesowe na całym świecie lub w ich imieniu (łącznie z, ale nie ograniczając się do, www.lyspoland.pl (oraz wszystkich podstron), a nie do żadnych stron należących do osób trzecich, które mogą być z niej dostępne.

Po zapoznaniu się z niniejszą informacją o ochronie prywatności danych,  włączoną do warunków korzystania z tej strony internetowej i stanowiącą jej część, zostaną Państwo poinformowani o następujących kwestiach:

1. Jakie informacje zbiera od Państwa Lys Fusion Poland Sp. z o.o. oraz w jaki sposób je wykorzystujemy

2. Podstawa prawna do przetwarzania Państwa danych osobowych

3. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

4. Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi

5. Jaki mają Państwo wybór, jeżeli chodzi o sposób wykorzystywania Państwa danych przez Lys Fusion Poland Sp. z o.o.

6. Jak Lys Fusion Poland Sp. z o.o. chroni Państwa dane

7. Co Lys Fusion Poland Sp. z o.o. robi w sprawie dzieci odwiedzających tę stronę

8. Jak mogą Państwo skontaktować się z Lys Fusion Poland Sp. z o.o.

9. Zmiany w informacji

1. INFORMACJE ZBIERANE OD PAŃSTWA PRZEZ LYS FUSION POLAND SP. Z O.O.ORAZ W JAKI SPOSÓB JE WYKORZYSTUJEMY

Aktywne gromadzenie informacji

Tak jak wiele innych stron internetowych, aktywnie gromadzimy informacje od osób odwiedzających,zarówno poprzez zadawanie określonych pytań na stronie, jak i przez umożliwienie Państwu bezpośredniej komunikacji poprzez pocztę elektroniczną. Niektóre z podawanych przez Państwa informacji umożliwiają identyfikację (tj. są to informacje, które mogą być jednoznacznie zidentyfikowane z Państwem, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, itp.). Lys Fusion Poland Sp. z o.o. wykorzystuje te informacje w celu prowadzenia zwykłej działalności gospodarczej opisanej bardziej szczegółowo poniżej. Na przykład, jeżeli w celu zdobycia pracy dostarczą Państwo LysFusion Poland Sp. z o.o. dokumenty aplikacyjne, zostaną one wykorzystane w czynnościach związanych z potencjalnym zatrudnieniem. Dane osobowe, o które Państwa prosimy, oraz powody dla których to robimy zostaną wyjaśnione w momencie, gdy poprosimy Państwa o ich podanie.

Aby zapewnić wsparcie naszych klientów zbieramy dane z formularzy internetowych, włączając w to zapytania sprzedażowe oraz błędy obsługi. Informacje dostarczone za pośrednictwem tych formularzy są wykorzystywane jedynie zgodnie z ich zamierzonym celem, a dostęp do nich mają jedynie osoby obsługujące dane zapytanie. Informacje dostarczone za pośrednictwem strony internetowej są przechowywane jedynie w razie konieczności, a w innych przypadkach są niszczone.

Pasywne gromadzenie informacji

Niektóre z gromadzonych przez nas informacji zależą od ustawień Państwa przeglądarki. Proszę sprawdzić swoją przeglądarkę, jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć, jakie informacje ona przesyła i jak zmienić jej ustawienia. Oprócz informacji przesyłanych przez Państwa przeglądarkę istnieją też informacje, które mogą być gromadzone pasywnie podczas poruszania się przez Państwa po stronie internetowej (tj. gromadzone bez Państwa aktywnego udziału) przy zastosowaniu różnych technologii i środków, takich jak nawigacyjne zbieranie danych.

Tak jak większość operatorów stron internetowych, śledzimy adresy IP, używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie oraz przypisujemy znaczniki internetowe. Nasz system gromadzi również automatycznie informacje dotyczące odwiedzanych przez Państwa obszarów strony oraz zbiera dane operacyjne na temat używanej przez Państwa technologii, takiej jak przeglądarka, rodzaj komputera, systemy operacyjne oraz o dostawcy Internetu, co zostało wyjaśnione dalej w naszej informacji dotyczącej plików cookie.

Zbieramy informacje pasywnie, aby zrozumieć, które obszary naszej strony internetowej są najpopularniejsze, które mogą wymagać poprawy, i jakich technologii używają osoby odwiedzające. Te informacje pomagają nam aktualizować i ulepszać tę stronę. Informacji tych używamy również ze względów bezpieczeństwa, aby wykrywać i blokować naruszenia bezpieczeństwa i zapewnić Państwu bezpieczne środowisko online.

Lys Fusion Poland Sp. z o.o. korzysta z usług osób trzecich, które pomagają zachować bezpieczeństwo i działanie strony internetowej. W celu dostarczenia tej usługi przetwarzane są adresy IP osób odwiedzających stronę.

Zgodność

Ogólnie rzecz ujmując, będziemy wykorzystywać zebrane od Państwa dane osobowe jedynie dla celów opisanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności danych lub dla celów, które wyjaśnimy Państwu w momencie gromadzenia Państwa danych osobowych. Możemy jednak również wykorzystać Państwa dane osobowe do innych celów, które nie są niezgodne z celami Państwu przedstawionymi (takichjak archiwizacja w interesie publicznym,  badania naukowe lub historyczne lub cele statystyczne) jeżeli i tam, gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo o ochronie danych.

2. PODSTAWA PRAWNA DO PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli są Państwo odwiedzającym pochodzącym z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nasza podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania opisanych powyżej danych osobowych będzie zależeć od przedmiotowych danych osobowych oraz określonego kontekstu, w którym będziemy je gromadzić.  

Zazwyczaj będziemy jednak zbierać Państwa dane osobowe jedynie wtedy, gdy będą one potrzebne do zrealizowania z Państwem umowy lub gdy przetwarzanie będzie leżeć w naszym uzasadnionym interesie, a Państwa interesy ochrony danych oraz podstawowe prawa i swobody nie będą miały w stosunku do niego wartości nadrzędnej. W niektórych przypadkach możemy być również prawnie zobowiązani do zbierania od Państwa danych osobowych lub możemy ich w inny sposób potrzebować w celu ochrony żywotnych interesów Państwa lub innych osób.

Jeżeli poprosimy Państwa o dostarczenie danych osobowych w celu zastosowania się do przepisów prawnych lub zrealizowania z Państwem umowy, wyrazimy to jasno w stosownym czasie i poinformujemy Państwa, czy dostarczenie Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, czy też nie (jak również poinformujemy o możliwych konsekwencjach ich niedostarczenia).  

Podobnie, jeżeli będziemy gromadzić i wykorzystywać Państwa dane osobowe opierając się na naszych uzasadnionych interesach (lub interesach jakiejkolwiek osoby trzeciej), w stosownym czasie wyjaśnimy Państwu, czym są te uzasadnione interesy.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące podstawy prawnej, w oparciu o którą gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe lub też potrzebują Państwo dalszych informacji na ten temat, prosimy o kontakt przy użyciu informacji kontaktowych podanych w nagłówku „KONTAKT.

3. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Lys Fusion Poland Sp. z o.o. przechowuje dane osobowe zebrane na stronie internetowej tak długo, jak długo jest to konieczne w celu dostarczenia żądanych przez Państwa usług, produktów i informacji lub jak długo jest to dozwolone przez obowiązujące prawo.

4. Z KIM DZIELIMY SIĘ PAŃSTWA DANYMI OSOBOWYMI

Możemy dzielić się Państwa danymi osobowymi z następującymi kategoriami odbiorców:

Nasze przedsiębiorstwa należące do grupy, zewnętrzni dostawcy usług oraz partnerzy, którzy dostarczają nam usługi przetwarzania danych (np. wsparcia dostarczania naszej strony internetowej, dostarczania jej funkcjonalności lub pomocy w poprawie bezpieczeństwa) lub którzy w inny sposób przetwarzają dane osobowe dla celów opisanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności lub przekazanych Państwu w momencie zbierania przez nas Państwa danych osobowych.

Należy zauważyć, że jeśli ktoś odwiedza stronę www.lyspoland.pl, korzystamy z usług Google Tag Manager oraz Analytics należących do osób trzecich w celu gromadzenia standardowych informacji rejestrowanych w logach internetowych oraz wzorów zachowania odwiedzających. Robimy to, aby uzyskać informacje takie jak ilość osób odwiedzających poszczególne części strony. Nie czynimy żadnych starań w kierunku odkrycia tożsamości osób odwiedzających naszą stronę. Określimy to jasno podczas gromadzenia danych osobowych  oraz wyjaśnimy, co zamierzamy z nimi zrobić.

Wszystkie kompetentne organy ścigania, organy kontrolne, agencje rządowe, sądy lub inne osoby trzecie w przypadkach, w których według nas ujawnienie danych będzie konieczne (i) w związku z obowiązujących prawem lub przepisami, (ii) w celu wykonania, ustanowienia lub obrony naszych praw lub (iii) w celu ochrony żywotnych interesów Państwa lub innych osób;
Potencjalny nabywca (oraz jego agenci i doradcy) w związku z proponowanym kupnem, fuzją lub nabyciem jakiejkolwiek części naszej firmy pod warunkiem, że poinformujemy go o konieczności wykorzystywania przez niego Państwa danych osobowych jedynie dla celów przedstawionych w niniejszej informacji o ochronie prywatności;
Jakakolwiek inna osoba, która uzyskała Państwa zgodę na ujawnienie.
5. JAKI MAJĄ PAŃSTWO WYBÓR, JEŻELI CHODZI O SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA PAŃSTWA DANYCH PRZEZ LYS FUSION POLAND SP. Z O.O.

Posiadają Państwo następujące prawa ochrony danych:

Jeżeli będą Państwo chcieli uzyskać dostęp do swych danych osobowych, poprawić je, zaktualizować lub zażądać ich usunięcia, będą Państwo mogli w każdej chwili zrobić to za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w nagłówku „KONTAKT.  
Dodatkowo będą mogli się Państwo sprzeciwić przetwarzaniu swoich danych osobowych, poprosić nas o jego ograniczenie lub zażądać ich przeniesienia. Również w tym przypadku mogą Państwo wykonać te prawa poprzez kontakt z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych poniżej w nagłówku „KONTAKT.
Podobnie, jeżeli gromadziliśmy i przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe za Państwa zgodą, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego przed Państwa wycofaniem, ani na przetwarzanie Państwa danych osobowych przeprowadzane w oparciu o podstawy zgodnego z prawem przetwarzania inne niż zgoda.
Mają Państwo prawo ożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby wykonać powyższe prawa mogą Państwo wysłać nam wiadomość e-mail na adres iod@lyspoland.com.pl.

6. JAK LYS FUSION POLAND SP. Z O.O.CHRONI PAŃSTWA DANE

Ciężko pracujemy, aby chronić Państwa dane osobowe. Lys Fusion Poland Sp. z o.o. nie będzie sprzedawać danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem swojejstrony internetowej brokerom list mailingowych bez Państwa wyraźnej zgody. Wszystkie informacje są przechowywane w bezpiecznej bazie danych niedostępnej dla świata zewnętrznego. Dane aplikacyjneprzechowywane są w publicznie niedostępnych systemach plików. Wszystkie serwery Lys Fusion Poland Sp. z o.o. są chronione firewallami na poziomie sprzętowym i poziomie oprogramowania. Niski poziom dostępu do wszystkich danych jest ograniczony wyłącznie do upoważnionego personelu odpowiedzialnego za wsparcie.

Niniejsza strona internetowa zawiera linki do innych, obsługiwanych przez osoby trzecie stron, które mogą Państwa zainteresować. Nie możemy kontrolować tych stron należących do osób trzecich, które mogą zbierać od Państwa dane osobowe. Kliknięcie linku oraz opuszczenie tej strony odbywa się na Państwa ryzyko.

7. CO LYS FUSION POLAND SP. Z O.O. ROBI W SPRAWIE DZIECI ODWIEDZAJĄCYCH TĘ STRONĘ

Niniejsza strona nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13 roku życia. Nie będziemy świadomie gromadzić danych od osób z tej grupy wiekowej odwiedzających stronę. Zachęcamy rodziców do rozmawiania z dziećmi na temat korzystania przez nie z Internetu oraz informacji, jakie ujawniają online. Jeżeli Państwa dziecko podało dane osobowe i chcieliby Państwo zażądać ich usunięcia z naszych zapisów, mogą Państwo to uczynić za pośrednictwem mechanizmów informacji zwrotnej lub kontaktując się z nami pisemnie pod adresem podanym w rozdziale 5 poniżej.

8. JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z Lys Fusion Poland Sp. z o.o.

W razie jakichkolwiek pytań, komentarzy lub wątpliwości dotyczących niniejszej informacji o ochronie prywatności lub praktyki postępowania z informacjami stosowanej przez tę stronę, prosimy o kontakt z nami:„KONTAKT

ZGODNOŚĆ I WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI REGULACYJNYMI

Przeprowadzamy regularne przeglądy naszej informacji o ochronie prywatności. Nasze procedury i działania są zgodne z RODO ustalonymi przez UE.

9. ZMIANY W INFORMACJI

Lys Fusion Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do aktualizowania lub modyfikowania niniejszej informacji o ochronie prywatności w każdej chwili i bez uprzedniego powiadomienia, poprzez opublikowanie jej poprawionej wersji na naszej stronie internetowej. Jeżeli zmodyfikujemy niniejszą informację o ochronie prywatności, modyfikacje te będą stosowały się wyłącznie do danych osobowych gromadzonych przez nas po opublikowaniu zmienionej informacji o ochronie prywatności na stronie internetowej.

5

Do góry